Obsah

Výzva č. 2 OPŽP - změna pravidel

Typ: ostatní
V rámci probíhající výzvy č. 2 MAS Buchlov, z.s. - OPŽP - Realizace sídelní zeleně došlo ze strany řídícího orgánu OPŽP ke změnám pravidel u daného specifického cíle.

S ohledem na to, že doposud do stávající výzvy není avizována žádná žádost, je možnost vyhlásit novou výzvu, k níž by se vztahovala změněná pravidla. Tato výzva může být otevřená nejdéle do 6. 1. 2020.

Přehled změn u specifického cíle 4.4:

  • U projektů, kde nedochází ke kácení či ošetřování stromů není nově vyžadováno biologické posouzení. Zároveň je upraven obecný výklad biologického posouzení, který je vložen do poznámky pod čarou v kapitole věnující se povinným přílohám k žádosti o dotaci (strana 224 PrŽaP). Nový výklad biologického posouzení platí pro všechny SC.
  • Nově bylo zařazeno financování krajinných trávníků cíleně zakládaných ke zvýšení podílu nektarodárných a pylodárných rostlin v travinobylinných společenstvech. Způsobilost výdaje není omezena procentuálním limitem a zároveň není započítávána do nákladů na založení ploch trávníků.
  • Frézování a jiné způsoby likvidace pařezů nezbytných k založení nové výsadby dřevin, jsou způsobilým výdajem po nutném kácení dřevin financovaném ze SC 4.4. V praxi to znamená, že je-li způsobilé kácení stromů (nutné k výsadbě stromů nikoliv keřů nebo k založení trávníku), je způsobilé i odstranění pařezu. V opačném případě je odstranění stávajících pařezů i nadále nezpůsobilým výdajem.
  • Obnova a realizace přírodě blízkých vodních prvků a ploch (např. tůní/jezírek, mokřadů, průlehů, drobných retenčních nádrží na dešťovou vodu, částí vodních toků) v rámci projektu na sídelní zeleň je nově bez omezení; maximální limit do výše 10 % ze způsobilých výdajů na realizaci zeleně byl zrušen. Např. opravu, či odbahnění návesního rybníku je možné nově financovat bez ohledu na výši výdajů na zeleň.
  • U terénních úprav vzniklých v přímé vazbě na projekt obnovy a realizace sídelní zeleně se maximální limit 10 % navyšuje na maximální limit 20 % ze způsobilých výdajů na realizaci zeleně.

Vytvořeno: 8. 10. 2019
Poslední aktualizace: 8. 10. 2019 13:36
Autor: Renáta Polišenská