Obsah

logo

Intereg + EU

MAS Buchlov, z.s. je jednim z partnerů  projektu „Partnerství a aktivní institucionální sítě Cyrilometodějské stezky v moravsko-slovenském pohraničí" 

Vedoucí partner

Prezentace projektu

Partnerstvi CMS - newsletter 01

Partnerství CMS - newsletter 02

 

II. KULATÝ STŮL V RÁMCI PROJEKTU CYRILOMETODĚJSKÝCH STEZEK

V úterý 3.září 2019 se v konferenčním sále Hotelu Skanzen na Modré uskutečnilo jednání II.KULATÉHO STOLU partnerství Cyrilometodějské stezky, kde proběhly prezentace k realizaci projektu. Cílem jednání bylo otevřít debatu k realizovaným aktivitám, dalšímu rozvoji a směřování Cyrilometodějských stezek. Výstupy z jednání budou použity v připravovaném akčním plánu, který je jedním z výstupů realizace projektu "PARTNERSTVÍ A AKTIVNÍ INSTITUCIONÁLNÍ SÍTĚ CYRILOMETODĚJSKÉ STEZKY V MORAVSKO-SLOVENSKÉM PŘÍHRANIČÍ"

KS

SETKÁNÍ REGIONÁLNÍ PRACOVNÍ SKUPINY V RÁMCI PROJEKTU CYRILOMETODĚJSKÝCH STEZEK

Setkání regionální pracovní skupiny v rámci projektu „PARTNERSTVÍ A AKTIVNÍ INSTITUCIONÁLNÍ SÍTĚ CYRILOMETODĚJSKÉ STEZKY V MORAVSKO-SLOVENSKÉM PŘÍHRANIČÍ“ se uskutečnilo 29.08.2019 v salonku Hotelu Skanzen na Modré. Cílem setkání byla příprava II. Kulatého stolu, který se uskuteční 03.09.2019 v konferenčním sále Hotelu Skanzen na Modré. Body jednání byly: Stav projektového záměru 2018, - Strategické dokumenty, Realizace projektového záměru 2019,Navazování partnerské spolupráce v místě i mimo území ČR, Výhled aktivit 2020 a Diskuze k problematice Cyrilometodějských stezek. Setkání regionální skupiny se neslo v pracovním duchu a z jednání vzešlo plno podnětných návrhů.

 jednání RPS 290819

Putování z Hostýna na Velehrad

V termínu 26.5. - 28.5.2019 se v rámci projektu "Partnerství a aktivní institucionální sítě Cyrilometodějské stezky v moravsko-slovenském příhraničí" vydali realizátoři projektu - Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o. a MAS Buchlov, z.s ve spolupráci s Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy na putování z Hostýna na Velehrad. 

Cílem putování bylo zmapovat daný úsek a analyzovat silné a slabé stránky úseku. Získané informace budou zpracovány a použity při tvorbě akčních plánů, ale především k tvorbě a relizaci turistického produktu. 

K putování byla vytvořena webová stránka https://www.putujmebezhranic.cz. Dále pak Průvodce - itinerář a FB Putujem bez hranic.  

hos-vel 2

II. Studijní cesta v rámci projektu Cyrilometodějských stezek

Druhá studijní cesta v rámci přeshraničního projektu "Partnerství a aktivní institucionální sítě Cyrilometodějské stezky v moravsko-slovenském příhraničí se uskutečnila 16. - 17.5.2019 v Nitranském kraji.


Účastníci studijní cesty v rámci jejího programu měli zajištěn vstup do depozitáře Archeologického ústavu SAV a archeoskanzenu na Martinském vrchu v Nitře, zúčastnili se zážitkového interaktivního inscenovaného představení určeného pro děti a mládež z produkce Starého divadla Karola Spišáka v Nitře pod názvem "Setkání s Velkou Moravou", v rámci Navštívení po stopách nitrianskych legend a po stopách zoborských legend díky Nitranské organizaci cestovního ruchu navštívili Diecézní knihovnu, památky Horního a Dolního města, Diecézní knihovnu v semináři sv. Gorazda, areál zoborského kláštera, vzhlédli románský kostel sv. Michala v Drážovcích, prohlédli si areál Nitranského hradu a biskupského paláce a navštívili Diecézní muzeum s jeho expozicí. V další části programu se studijní cesta realizovala v lokalitách obcí Nitrianska Blatnica a Bojná, kde účastníci měli umožněno navštívit Rotundu sv. Juraje se stejnojmenným muzeem, jakož i velkomoravské hradiště Valy s místním muzeem Velké Moravy. Na všech navštívených místech byl účastníkům cesty poskytnut odborný, historický výklad, jakož i odprezentované možnosti jejich využití v zájmu zážitkového poutního turismu. Účastníci studijní cesty tak byli obeznámeni s lokalitami, památkami a aktivitami, které NSK nabízí do portfolia akcí Evropské kulturní cesty sv. Cyrila a Metoděje a mohli se přesvědčit o tom, že Nitranský region ještě i dnes viditelně svědčí o tom, že leží na území Nitranského knížectví, které bylo jedním z hlavních center Velkomoravské říše a tento potenciál je významným vkladem do celého aktuálního projektu.

nitra

Studijní cesty po trase „Kulturní cesty sv. Cyrila a Metoděje na území bratislavského kraje“

Pracovníci MAS Buchlov z.s. (PP1) se ve dnech 20.2. – 21.2.2019 zúčastnili první studijní cesty po trase „Kulturní cesty sv. Cyrila a Metoděje na území bratislavského kraje“, která byla realizována v rámci projektu PARTNERSTVÍ A AKTIVNÍ INSTITUCIONÁLNÍ SÍTĚ CYRILOMETODĚJSKÉ STEZKY V MORAVSKO-SLOVENSKÉM PŘÍHRANIČÍ. Studijní cesta byla inspirativní a všem partnerům projektu přinesla řadu zajímavých informací a podnětných nápadů.

bratislava

KULATÝ STŮL – DISKUZE K ANALÝZE ÚZEMÍ

Dne 21.11.2018 se v Turistickém centru na Velehradě uskutečnilo jednání KULATÉHO STOLU partnerství Cyrilometodějské stezky, kde proběhly prezentace k aktivitám v projektu Cyrilometodějských stezek, k analýze území, příklady dobré praxe a záměry dalšího rozvoje stezek na území MAS Buchlov, z.s. Cílem jednání bylo především představení prvotních záměrů pracovní skupiny k dalšímu rozvoji stezek a podnícení zájmu partnerů k další spolupráci na rozvoji, což se dle příspěvků v diskuzi podařilo. V dohledné době budou probíhat pracovní jednání, na kterých budou záměry rozpracovány dopodrobna a budou sloužit jako podklad pro tvorbu Akčního plánu. Pokud máte zájem o spolupráci, podklady k debatě najdete níže. Budeme rádi za jakékoliv podněty. 

Prezentace:

Program konference

Ing. Zdeněk Urbanovský -  Představení projektu „Cyril a Metoděj, autentický příběh naší země

Ing. Martina Janochová, ředitelka, Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o.,

Ing. Martin Peterka, projektový manažer -  Představení projektu „Partnerství a aktivní institucionální sítě cyrilometodějské stezky v moravsko-slovenském příhraničí“ +  videospot 

RNDr. Ivan Marek - Analýza současného stavu na území MAS Buchlov, Kulturní stezky v zahraničí – příklady dobré praxe,  Kam chceme směřovat – návrh záměru

KS

SETKÁNÍ REGIONÁLNÍ PRACOVNÍ SKUPINY NA MODRÉ 

Setkání regionální pracovní skupiny v rámci projektu „PARTNERSTVÍ A AKTIVNÍ INSTITUCIONÁLNÍ SÍTĚ CYRILOMETODĚJSKÉ STEZKY V MORAVSKO-SLOVENSKÉM PŘÍHRANIČÍ“, které se uskutečnilo 14.11.2018, se neslo v tvůrčím pracovním duchu s řadou podnětných připomínek, názorů a doplňujících informací k návrhům záměrů dalšího rozvoje Cyrilometodějských stezek na území MAS Buchlov, z.s.  Se záměry bude laická i odborná veřejnost seznámena ve středu 21.11.2018 od 10.00 – 14.00 hod. v Turistickém centru na Velehradě. Zájemci se mohou registrovat na www.buchlov.cz nebo na tel.: 777 818 592.  

Setkání regionální pracovní skupiny

Pozvánka ke kulatému stolu, 21.11.2018, Velehrad

V rámci projektu "PARTNERSTVÍ A AKTIVNÍ INSTITUCIONÁLNÍ SÍTĚ CYRILOMETODĚJSKÉ STEZKY V MORAVSKO-SLOVENSKÉM PŘÍHRANIČÍ" si dovolujeme pozvat všechny potencionální aktéry v oblasti cestovního ruchu, ke kulatému stolu, který se uskuteční ve středu 21.11.2018 v 10.00 hod. ve velkém sále Turistického centra Velehrad.

Předmětem kulatého stolu, ke kterému Vás zveme jako významné partnery, je diskuze k analýze území, příklady dobré praxe a záměry dalšího rozvoje Cyrilometodějských stezek. Cílem je získání podkladů pro zpracování územního akčního plánu, který bude zajišťovat plnění Strategie rozvoje Cyrilometodějské stezky.

Prosíme o potvrzení Vaší účasti do 16. 11. 2018 prostřednictvím registračního formuláře, nebo na e-mail: renata.polisenska@seznam.cz. POZVÁNKA

Velehrad

Databáze dobrých praxí

Partneři projektu Partnerství CMS zdokumentovávají mnohostrannou zkušenost sestavením platformy obsahující dobré praxe z oblasti kulturního cestovního ruchu a řízení popsaných do speciálních formulářů. Tyto formuláře jsou obohaceny přílohami s ukázkou dané praxe, které mohou být inspirací pro rozvoj Cyrilometodějské stezky v jednotlivých území. DATABÁZE DOBRÝCH PRAXÍ

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 

Obracíme se na Vás jménem zájmového sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje založeného v r. 2013 ve Zlíně, ČR. Jsme mezinárodní partnerskou sítí a usilujeme o uchování a využití jedinečného kulturního dědictví spojeného s cyrilometodějskou misií a obdobím Velké Moravy. Propojujeme významná místa a památky prezentující stále aktuální odkaz sv. Cyrila a Metoděje a tradiční kulturu. Vytváříme síť poutních tras s centrem ve Velehradě. Iniciujeme projekty různého charakteru. Vše pod hlavičkou Cyrilometodějská stezka (www.cyril-methodius.eu).

V současnosti provádíme v moravsko-západoslovenském území dotazníkové šetření, jehož předmětem je zjištění zájmu o spolupráci, vybavenosti obcí a zmapování poskytovatelů služeb. Zajímají nás také problémy, se kterými se potýkají a které bychom mohli pomoci rozvojem stezky v území zmírnit.

Vyplněním dotazníku (cca 15 minut) pomůžete při zpracování strategie rozvoje Cyrilometodějské stezky a plánování aktivit, které budeme dále uskutečňovat, třeba i s Vámi.

Děkujeme Vám předem za Váš čas a Vaše úsilí při vyplnění dotazníku.

Farnosti: https://goo.gl/forms/yoHjW0gxrpoLp2tK2

Obce: https://goo.gl/forms/fTxqT4xIT2ZGrhiq2

Památky/kulturní zařízení: https://goo.gl/forms/eQ4l1z3rdfJo0BqS2

Provozovny: https://goo.gl/forms/oPwdW5gcmkPfZ9C32

dotazníky

Projekt Partnerství CMS v běhu

Přeshraniční regionální pracovní skupina Projektu Partnerství CMS zasedala 20.2.2018 na semináři na Bratislavském samosprávném kraji.

Bratislava

loga