Obsah

Plánovaná výzva OPŽP

MAS Buchlov, z.s. v současné době připravuje vyhlášení výzvy v rámci Operačního programu životní prostředí (dále jen "OPŽP"). Výzva bude navázána na 127. a 128. výzvu OPŽP. 
Výzva bude zaměřena na podporu projektů týkajících se těchto aktivit:
- Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur
- Realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu a adaptaci na změnu klimatu
- Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně

Předpokládaný termín vyhlášení výzvy je naplánován na přelom roku 2018/2019 (termín bude upřesněn).

 

Odkaz a dokumenty - 127. a 128. výzva OPŽP:

www.opzp.cz/vyzvy/127-vyzva

Text 127. výzvy OPŽP

www.opzp.cz/vyzvy/128-vyzva

Text 128. výzvy OPŽP

 

Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP

 

Harmonogram výzev pro IROP v roce 2018

Harmonogram výzev pro IROP v roce 2018

Výzva č. 4 MAS Buchlov, z.s. v rámci PRV

MAS Buchlov, z.s. plánuje na začátku roku 2019 vyhlásit Výzvu č. 4 k podávání Žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v rámci operace 19.2.1. v souladu se Strategií CLLD "Integrovaná strategie území MAS Buchlov" schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR a ŘO Programu rozvoje venkova.
Doporučujeme zájemcům o dotaci své projekty předem konzultovat s pracovníky MAS Buchlov, z.s. mj. z důvodu časové náročnosti přípravy některých podkladů potřebných ke zpracování Žádosti o dotaci a jejích příloh.
Na konzultaci svých projektů se, prosím, telefonicky objednejte na čísle: 778 088 693, Ing. Jana Šimčíková.