Obsah

Plánované výzvy IROP

MAS Buchlov, z.s. připravuje vyhlášení výzvy č. 2 a výzvy č. 3 v rámci Integrovaného operačního programu (IROP).

Výzva č. 2: Komunitní centra (vazba na výzvu IROP č. 62)

Opatření integrované strategie: 4.1.3. Zkvalitnění života na venkově a rozvoj občanské společnosti (veřejná vybavenost).
Typy podporovaných projektů: Rozvoj komunitních center, která neposkytují sociální službu podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.


Výzva č. 3: Sociální podnikání (vazba na výzvu IROP č. 65)
Opatření integrované strategie: 2.1.2. Podpora zaměstnanosti, malého a středního podnikání.
 

Typy podporovaných projektů:

1) Vznik nového sociálního podniku.
2) Vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ.

Předpokládaný termín vyhlášení výzev je naplánován na přelom roku 2018/2019 (termín bude upřesněn).

 

Odkazy a dokumenty

62. výzva IROP:

http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-62-Socialni-infrastruktura-integrovane-pro

Text 62. výzvy IROP

 

65. výzva IROP:

http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-65-Socialni-podnikani-integrovane-projekty

Text 65. výzvy IROP

Plánovaná výzva OPŽP

MAS Buchlov, z.s. v současné době připravuje vyhlášení výzvy v rámci Operačního programu životní prostředí (dále jen "OPŽP"). Výzva bude navázána na 127. a 128. výzvu OPŽP. 
Výzva bude zaměřena na podporu projektů týkajících se těchto aktivit:
- Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur
- Realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu a adaptaci na změnu klimatu
- Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně

Předpokládaný termín vyhlášení výzvy je naplánován na přelom roku 2018/2019 (termín bude upřesněn).

 

Odkaz a dokumenty - 127. a 128. výzva OPŽP:

www.opzp.cz/vyzvy/127-vyzva

Text 127. výzvy OPŽP

www.opzp.cz/vyzvy/128-vyzva

Text 128. výzvy OPŽP

 

Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP

 

Harmonogram výzev pro IROP v roce 2018

Harmonogram výzev pro IROP v roce 2018

Výzva č. 4 MAS Buchlov, z.s. v rámci PRV

MAS Buchlov, z.s. plánuje na začátku roku 2019 vyhlásit Výzvu č. 4 k podávání Žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v rámci operace 19.2.1. v souladu se Strategií CLLD "Integrovaná strategie území MAS Buchlov" schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR a ŘO Programu rozvoje venkova.
Doporučujeme zájemcům o dotaci své projekty předem konzultovat s pracovníky MAS Buchlov, z.s. mj. z důvodu časové náročnosti přípravy některých podkladů potřebných ke zpracování Žádosti o dotaci a jejích příloh.
Na konzultaci svých projektů se, prosím, telefonicky objednejte na čísle: 778 088 693, Ing. Jana Šimčíková.