Obsah

SCLLD 2021 - 2027

Individuální konzultace s aktéry v území

Souhrnný zápis z individuálních konzultací s aktéry v území působnosti MAS Buchlov, z.s. (1014.19 kB)

Dotazníkové šetření MAS Buchlov

V rámci přípravy Strategie komunitně vedeného místního rozvoje realizované Místní akční skupinou (MAS) Buchlov, z.s., probíhá dotazníkové šetření pro podnikatele, neziskový sektor a veřejnost, zjišťující rozvojové potřeby v území.

Sesbírané informace pomohou získat finanční prostředky pro rozvoj regionu a efektivně zacílit jejich rozdělení v programovém období 2021-2027.

Dotazníky je možné vyplnit do 31.5.2021 na následujících odkazech:

Dotazník pro obyvatele obce

Dotazník pro neziskové organizace v obci

Dotazník pro firmy v obci

Děkujeme všem, kterí  se do dotazníkového šetření zapojí.

 

Jednání fokusní skupiny

Pozvánka na jednání fokusní skupiny (836.51 kB)

 

Výzva k připomínkování koncepční části strategie 

Novou Strategii pro území MAS  Buchlov, z.s. vytvořili zaměstnanci kanceláře MAS na základě řízených individuálních rozhovorů, dotazníkovýhch šetření a jednání fokusní skupiny, kterou tvoří zástupci všech sektorů a zájmových skupin. Při tvorbě byly využity  poznatky z realizace minulé Strategie 2014 – 2020, výsledky tzv. střednědobé evaluace,  statistická data ČSÚ vztahující se k danému území a v neposlední řadě se vycházelo ze Strategie regionálního rozvoje ČR a z připravovaných operačních programů na  nové programové období.

Předkládaná  koncepční část Strategie obsahuje 4 kapitoly: popis území, analytickou část, strategickou část a implementační část a byla zpracována dle pokynů MMR.  

Po schválení Valnou hromadou MAS Buchlov, z.s., která se uskuteční 2.8.2021 bude předložena ke schválení na MMR. Na koncepční část strategie budou pak navazovat jednotlivé akční plány, kde budou rozpracována jednotlivá opatření a jejich možnost financování z nových operačních programů.

Připomínky je možné zasílat e-mailem na adresu: polisenska@buchlov.cz, nebo lze projednat telefonicky 777 818 592 a to do pondělí 26.7.2021. Místo označení souboru XX uveďte, prosím, své jméno. 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS BUCHLOV, z.s. na období 2021–2027, KONCEPČNÍ ČÁST (1.42 MB)