Obsah

Dotazníkový průzkum zájmu o kotlíkové dotace ve Zlínském kraji pro rok 2022

Typ: ostatní
Dotazníkový průzkum zájmu o kotlíkové dotace ve Zlínském kraji pro rok 2022 1Vážení občané, Zlínský kraj se formou níže uvedeného dotazníkového formuláře na Vás obrací s ohledem na zjištění Vašeho vážného zájmu o poskytnutí kotlíkové dotace.

Dotazníkový formulář neboli tzv. „Předžádost“:

Dotazník je možné vyplnit od 11. října 2021 (první vlna sběru bude do 31. prosince 2021) na stránkách Zlínského kraje – www.kr-zlinsky.cz/kotliky.

Jedná se o základní informace o žadateli, nemovitosti a požadovaném zdroji. Nedokládají se žádné přílohy. Vyplněním „Předžádosti“ budete bonifikováni při předložení samotné žádosti.

kotlíky

S přípravou dotazníkového formuláře (tzv. předžádosti) Vám může pomoci na Vašem území místní akční skupina:

MAS Buchlov, tel.: 775 340 349, e-mail: gregorova@buchlov.cz.

Dotace je určena pro ty zájemce, kteří realizovali výměnu od 1. 1. 2021 nebo se chystají výměnu učinit a je určena na výměnu starého kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním 1. nebo 2. emisní třídy, a to až 95 % ze způsobilých výdajů do maximální výše dotace:

 • kotel na biomasu AUTOMATICKÝ (na pelety) max. 130.000,- Kč,
 • kotel na biomasu RUČNÍ (na dřevo s povinností akumulační nádoby) max. 130.000,- Kč,
 • tepelné čerpadlo max. 130.000,- Kč,
 • plynový kondenzační kotel max. 100.000,- Kč.

V případě, že potřebujete poradit s novým typem zdroje vytápění, obraťte se na Energetickou agenturu Zlínského kraje o.p.s., kontaktní e-mail: info@eazk.cz, telefon: 577 043 940. Pracovníci energetické agentury vám poskytnou  bezplatné poradenství.

Příjemci dotace

 • Vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu, bytové jednotky v bytovém domě, který v nemovitosti trvale bydlí, nebo trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci (v případě stavby pro rodinnou rekreaci se dokládá trvalý pobyt některého z členů domácnosti počínající 24 měsíců nebo více před podáním žádosti o podporu).
 • Průměrný čistý příjem na osobu žijící v domácnosti žadatele nesmí překročit v roce 2020 částku 170.900,- Kč.

Seznam sledovaných příjmů:

 • Příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob podle zákona o dani z příjmů a nejsou od této daně osvobozeny - DPP/DPČ podléhají dani z příjmů (daňové přiznání/potvrzení o příjmech od zaměstnavatele),
 • Důchody - starobní, invalidní, sirotčí, vdovské a vdovecké (potvrzení o důchodu),
 • Dávky nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství (potvrzení ČSSZ),
 • Dávky státní sociální podpory - přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení, porodné, pohřebné (potvrzení Úřad práce ČR),
 • Dávky v hmotné nouzi - Příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc (potvrzení Úřad práce ČR),
 • Podpora v nezaměstnanosti (potvrzení Úřad práce ČR).

Výjimky z povinnosti prokázat výši příjmů

 • Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně.
 • Žadatel je nezletilý nebo student denního studia do 26 let a je jediným vlastníkem rodinného domu (domácnost musí být složena z nezletilých nebo studentů), trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci nebo bytové jednotky v bytovém domě.
 • Žadatel v období od 1. 1. 2020 do doby podání žádosti o podporu pobíral dávky v hmotné nouzi nebo příspěvek na bydlení (není nutné, aby dávky nebo příspěvek pobíral po celou dobu).

U nezletilých dětí a studentů do 26 let žijící ve společné domácnosti s žadatelem se počítá nulový příjem. Domácnosti, kde žijí jen důchodci se starobním důchodem nebo invalidním důchodem 3. stupně, mají na dotaci nárok automaticky

Žádost o kotlíkovou dotaci - Elektronický příjem žádostí v prvním čtvrtletí 2022

Seznam předpokládaných povinných příloh:

 • doklad o kontrole technického stavu a provozu původního zdroje tepla,
 • fotodokumentace původního kotle na tuhá paliva se zřejmým připojením na komín a otopnou soustavu,
 • prokázání příjmů domácnosti,
 • písemný souhlas spoluvlastníků nemovitosti nebo souhlas druhého z manželů v rámci SJM.

Způsobilé výdaje od 1. 1. 2021:

 • stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací kotle na biomasu včetně nákladů na úpravu spalinových cest,
 • stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací tepelného čerpadla,
 • stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací plynového kondenzačního kotle včetně nákladů na úpravu spalinových cest,
 • stavební práce, dodávky a služby související s realizací nové otopné soustavy nebo úpravou stávající otopné soustavy, včetně dodávky a instalace akumulační nádoby nebo kombinovaného bojleru, pokud je toto doporučeno projektem, výrobcem nebo dodavatelem, vždy v návaznosti na realizaci nového zdroje tepla pro vytápění,
 • náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení do trvalého provozu) a náklady na projektovou dokumentaci včetně nákladů na zpracování žádosti o podporu.

Realizace výměny:

 • Před výměnou kotle je důležité vyfotit odpojený starý zdroj tepla a v registrované sběrně nechat potvrdil Doklad o likvidaci kotlového tělesa (formulář naleznete na: www.kr-zlinsky.cz/kotliky).
 • Žadatelem vybraný kotel musí být uveden v „seznamu kotlů“ pod­porovaných pro kotlíkové dotace – Seznam výrobků a technolo­gií (https://svt.sfzp.cz).
 • V případě nákupu nového kotle na biomasu s ručním přikládáním je povinností žadatele pořídit i akumulační nádobu, a to o objemu, který je určen výkonem kotle - 55 l vody na 1 kW výkonu kotle.

Předpokládané doklady k vyúčtování projektu: Vyplněný formulář Závěrečné zprávy a vyúčtování, fotodokumentace odpojeného původního zdroje tepla, potvrzený Doklad o likvidaci kotlového tělesa, faktury, kopie úhrady (výpis z bankovního účtu/potvrzení platby), fotodokumentace nově instalovaného zdroje tepla, protokol uvedení nového zdroje do provozu, zpráva o montáži (plynový kotel), revize spalinové cesty u nového spalovacího zdroje, Osvědčení osoby oprávněné k instalaci obnovitelných zdrojů energie.

Kontaktní údaje Státního fondu životního prostředí - NZÚ

Pokud nespadáte podmínkami do kotlíkových dotací administrovaných Zlínským krajem, tak se obraťte na: Zelená linka pro zájemce o dotace - 800 260 500; e-mail: dotazy@sfzp.cz


Projektoví manažeři:
Blažková Dana: tel: 577 522 272, 724 593 113; e-mail: dana.blazkova@sfzp.cz 
Čech Lubomír: tel: 577 522 274, 725 047 401; e-mail: lubomir.cech@sfzp.cz
Martinák Libor: tel: 577 522 277, 725 789 698; e-mail: libor.martinak@sfzp.cz
Stískalová Jarmila: tel: 577 522 279, 724 885 683; e-mail: jarmila.stiskalova@sfzp.cz
 

Adresa: Budova 51, J. A. Bati 5645, 760 01 Zlín

 

 


Vytvořeno: 25. 10. 2021
Poslední aktualizace: 25. 10. 2021 16:37
Autor: Renáta Polišenská