Obsah

SPOLEČNÉM PROHLÁŠENÍ SMS ČR a NS MAS

Typ: ostatní
Místní akční skupina mikroregionu Buchlov se tímto připojuje ke

SPOLEČNÉMU PROHLÁŠENÍ SMS ČR a NS MAS

ze dne 20. 1. 2015

V souladu s připomínkami Evropské komise k návrhu Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020 (verze z 9. 7. 2014) a ve shodě s reálnými potřebami venkovských oblastí v České republice znovu vznášíme požadavek na širší obsahové zaměření Iniciativy LEADER, resp. podopatření Podpora provádění operací v rámci místní rozvojové strategie i mimo články Nařízení č. 1305/2013 citované v návrhu PRV tak, aby v rámci již vymezené alokace mohla lépe přispět k řešení problémů našeho venkova a to především o:

* podporu zahájení nezemědělské podnikatelské činnosti dle čl. 19, odst. 1., písm. a), bodu ii) Nařízení a investice na založení a rozvoj nezemědělských činností dle čl. 19, odst. 1, písm. b) Nařízení poskytovanou mikropodnikům, malým podnikům a fyzickým osobám ve venkovských oblastech,

a dále v těchto oblastech:

* podporu základních služeb a obnovy vesnic dle čl. 20 Nařízení, písm. b, d) - f), ve smyslu:

* úpravy veřejných prostranství, zejména centrálních částí obcí, veřejné zeleně, dětských hřišť apod.,

* občanského vybavení a služeb, zejména zázemí pro setkávání místních obyvatel, volný čas, kulturu, činnost neziskových organizací apod.,

* obnovu a rozvoj kulturního a přírodního dědictví, bez ohledu na stupeň ochrany,

Uvedené tematické oblasti navrhujeme řešit pomocí samostatných opatření, implementovaných výhradně metodou LEADER, případně formou grantových schémat administrovaných místními akčními skupinami.

Přidanou hodnotu Iniciativy LEADER očekáváme především v podobě:

* přizpůsobení podpory místním potřebám a podmínkám, vč. nastavení specifických kritérií pro výběr projektů a způsobilost výdajů na úrovni každé MAS,

* vysoké flexibilitě místní rozvojové strategie s ohledem na vývoj v dané oblasti,

* inovací na místní či regionální úrovni, které budou s ohledem na charakter opatření především procesního, organizačního či sociálního typu,

* individuálního a osobního přístupu k žadatelům a průběžnému sledování realizace projektů.

Tímto vyzýváme i další organizace na národní i regionální úrovni, aby se připojily k našemu prohlášení, a společně žádáme Ministerstvo zemědělství ČR o úpravu návrhu Programu rozvoje venkova ČR na období 2014 - 2020 v tomto smyslu.

Miroslav Kovářík, předseda MAS

Mgr. Marta Polášková, manažer MAS

Místní akční skupina mikroregionu Buchlov

logo


Vytvořeno: 26. 1. 2015
Poslední aktualizace: 26. 1. 2015 00:00
Autor: