Obsah

Výzva č. 6 MAS Buchlov, z.s. v rámci PRV

Typ: ostatní
MAS Buchlov, z.s. vyhlašuje dne 1. 4. 2022 Výzvu č. 6 v rámci Programu rozvoje venkova (dále jen "PRV") na období 2014-2020 v rámci operace 19.2.1 v souladu se Strategií CLLD "Integrovaná strategie území MAS Buchlov" schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR a ŘO Programu rozvoje venkova.

Upozorňujeme žadatele/zájemce o dotaci z PRV, že v rámci Dodatku k Výzvě č. 6 došlo k prodloužení termínu příjmu žádostí o dotaci na MAS do 13.6.2022 a k posunutí termínu registrace žádostí na RO SZIF do 25.8.2022.

Příjem Žádostí o dotaci na MAS bude probíhat od 1.4.2022 do 13.6.2022 prostřednictvím Portálu farmáře.

Registrace Žádostí na RO SZIF: 25.8.2022

Celková alokace Výzvy č. 6: 4 338 500 Kč

Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fiche 1 - Zázemí a technické vybavení v zemědělství a Fiche 7 - Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech, oblast podpory: b) Mateřské a základní školy.

Z důvodu výše uvedeného prodloužení termínů pro příjem a registraci Žádostí o dotaci v rámci Dodatku k Výzvě č. 6 není s ohledem na lhůty stanovené Pravidly 19.2.1 pro administraci Žádostí o dotaci reálné, aby žadatelé stihli podat Žádosti o platbu na MAS do 31.12.2022. Z tohoto důvodu nebude žádnému žadateli možné udělit plný počet bodů (15) za preferenční kritérium č. 2 ve Fichích č. 1 a č. 7. Upozorňujeme proto žadatele, aby si na str. E1 u tohoto preferenčního kritéria nárokovali max. 10 bodů. Žadatelé, kteří již Žádost o dotaci na MAS podali a nárokují si 15 bodů, budou v rámci administrativní kontroly ze strany MAS vyzvání k úpravě harmonogramu na str. B1. Na základě této úpravy jim následně Výběrová komise na str. E2 přidělí nižší počet bodů.

Semináře pro žadatele k přípravě projektů:

MAS Buchlov, z.s. pořádá pro zájemce o dotaci (žadatele) níže uvedené semináře k přípravě projektů.

Místo konání seminářů: budova úřadu Městyse Buchlovice, náměstí Svobody 800, 687 08 Buchlovice (1. patro – zasedací místnost).

Zájemci o dotaci budou moci své projekty konzultovat na seminářích pro žadatele nebo v kanceláři MAS Buchlov, z.s. na adrese Masarykova 273, 687 08 Buchlovice.

Termín konání

Zaměření semináře

 28.3.2022  

v 15:00 hod.

Seminář doporučený pro žadatele v oblasti zemědělské činnosti (Fiche 1: Zázemí a technické vybavení v zemědělství)

 30.3.2022  

v 14:00 hod.

Seminář doporučený pro žadatele v oblasti podpory b) Mateřské a základní školy (Fiche 7: Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech)

 

Bližší informace naleznete zde:

http://www.buchlov.cz/vyzvy/aktualni-vyzvy/


Vytvořeno: 21. 3. 2022
Poslední aktualizace: 17. 5. 2022 10:52
Autor: Jana Šimčíková